Regulamin sklepu Stempluj.pl

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego stempluj.pl firmy Multigraw Łukasz Burek; 
 4. Sklep internetowy Multigraw Stemple i Pieczątki (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stempluj.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
 5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym Multigraw Stemple i Pieczątki; 
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Multigraw Łukasz Burek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.stempluj.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Sklep internetowy Multigraw Stemple i Pieczątki, działający pod adresem www.stempluj.pl prowadzony jest przez firmę Multigraw Łukasz Burek, ul. Wyspiańskiego 9/10A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867 209 73 00, REGON 527490737
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer osobisty, tablet lub smartfon z obsługą Internetu i aktualnym oprogramowaniem.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.stempluj.pl

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. 
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Multigraw może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Multigraw za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu lub godzące w dobre imię Multigraw. 
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Multigraw, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.stempluj.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów. 
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. 
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Multigraw Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

Zobacz pełny opis składania zamówienia

V. Dostawa 

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracujemy. 
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Multigraw Łukasz Burek, ul. Wyspiańskiego 9/10A, 39-400 Tarnobrzeg. Pawilon obok banku BNP. Lokal sklepu znajduje się na piętrze pawilonu.
 4. Koszty dostawy naliczane są odpowiednio od wyboru formy dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 
 5. Złożone zamówienie podlega realizacji wówczas, gdy została zaksięgowana wpłata za dane zamówienie. Czas realizacji to okres od następnego dnia po zaksięgowaniu przelewu na kwotę zamówienia na naszym koncie lub od momentu akceptacji przesłanego projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpiło później) do dnia nadania paczki - odebrania jej przez kuriera. Przewidywalny okres na realizację zamówienia podany jest na stronie produktu i może być zmienny. 
 6. Klient jest informowany za pośrednictwem poczty email o momencie nadania przesyłki. Opcjonalnie też może otrzymać wiadomość SMS z numerem listu przewozowego nadanej paczki. 

Zobacz pełny opis form dostawy

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia wpłaty: 
 • bezpośrednim przelewem na nasze konto bankowe
 • bezpiecznym systemem płatności online paynow 
 • kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
 • opcjonalnie dla niektórych ofert przy odbiorze przesyłki za pobraniem.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

Zobacz pełny opis form płatności

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu Multigraw Stemple i Pieczątki nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może je złożyć na formularzu albo w innej, najlepiej pisemnej formie i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; może też złożyć je osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. 
Oświadczenie odstąpienia od umowy mogą Państwo przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@multigraw.pl

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Firma Multigraw jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. 
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email: sklep@multigraw.pl lub listem na adres: Multigraw Łukasz Burek, ul. Wyspiańskiego 9/10A, 39-400 Tarnobrzeg. Firma Multigraw zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Firma Multigraw podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Multigraw o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu lub na e-mail: sklep@multigraw.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
 5. Firma Multigraw zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Multigraw a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Multigraw a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Multigraw.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zapoznaj się też z:

RODO   Pliki Cookies